Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών για το ΣΔΕ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πρόσκληση με ΑΔΑ:Ψ65Ζ46ΜΤΛΗ-Ξ2Δ)

 

 

teacher with arms crossed                                                   

                                           Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε.