ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση, ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, η παρακολούθηση και η διεθνής και ευρωπαϊκή εκπροσώπηση για τα ανωτέρω θέματα.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Το Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση, που είναι αρμόδιο για:

 • τον συντονισμό υπηρεσιών των Υπουργείων, οργανισμών, φορέων, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κατά την ανάπτυξη συνεργειών ή και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
 • τη μέριμνα για τη σύγκληση, ενημέρωση και υποστήριξη οργάνων, που συμμετέχουν στο πλαίσιο διυπουργικών συνεργασιών ή συνεργειών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Βίου Μάθηση,
 • τη συλλογή προτάσεων ή εισηγήσεων Υπουργείων, φορέων, οργανώσεων νέων και κάθε άλλου θεσμικού οργάνου ή συλλογικότητας, με σκοπό την κατ’ ελάχιστο ετήσια κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση,
 • τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εφαρμογής των πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Διά Βίου Μάθηση,
 • τη διοικητική υποστήριξη του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.),
 • τη συγκρότηση των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,
 • την επεξεργασία των εισηγήσεων του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,
 • τη συλλογή και ανάλυση των εισηγήσεων των Σ.Σ.Π.Α.Ε.,
 • τη διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.),
 • τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σκοπών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.),
 • την παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • την κατάρτιση εισηγήσεων, σχετικά με τον σχεδιασμό δράσεων για τη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
 • τη σύνταξη εισηγήσεων για τον σχεδιασμό Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, που αφορούν στον πληθυσμό της Χώρας, καθώς και δράσεων που στοχεύουν στη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
 • τον σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων και δράσεων με έμφαση στην απασχόληση, στις νέες τεχνολογίες, εφαρμογές, ευρεσιτεχνίες και καινοτομίες και
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 β) Το Τμήμα Β΄ Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας  που είναι αρμόδιο για:

 • την οριοθέτηση της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την εναρμόνιση και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας,
 • τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων, που αφορούν στον καθορισμό συστημάτων κινήτρων για τη συμμετοχή εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και την εποπτεία εφαρμογής τους,
 • τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • τα θέματα που αφορούν στη διασύνδεση των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των καταρτιζομένων Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας και ειδικότερα στη Μαθητεία και τη μάθηση στο χώρο εργασίας, καθώς και τη συνεργασία με τα Γ.Ε.Α.Σ. των Ι.Ε.Κ.,
 • την ευθύνη για τη σύνταξη των οδηγών κατάρτισης,
 • τη συνεργασία:
 • α) με συναρμόδιες υπηρεσίες για τη χάραξη στρατηγικής, τον συντονισμό και την εποπτεία δράσεων Μαθητείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση,
 • β) με συναρμόδιες υπηρεσίες και εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και της αγοράς εργασίας για την εύρεση θέσεων Μαθητείας,
 • γ) με συναρμόδιες υπηρεσίες για τη διαμόρφωση των Οδηγών Κατάρτισης της Μαθητείας,
 • δ) με συναρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε., σχετικών με τη σύνδεση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
 • ε) με τους συναρμόδιους φορείς για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων, σχετικών με την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας,
  • τη συγκέντρωση, επεξεργασία και μελέτη δεδομένων και στατιστικών στοιχείων σχετικών με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας,
  • την εισήγηση για επιμόρφωση του πάσης φύσεως προσωπικού σε θέματα σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας,
  • τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης,
  • τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων με σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης και
  • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

γ). Το Τμήμα Γ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων που είναι αρμόδιο για:

 • την παρακολούθηση, τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με το Τμήμα Α΄ Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της παρ. 3 του άρθρου 48,
 • την εκπροσώπηση για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης σε συνέδρια, συναντήσεις, σεμινάρια και ομάδες εργασίας, όργανα και επιτροπές των ευρωπαϊκών και λοιπών διεθνών οργανισμών, όπως η Ε.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO ΟΥΝΕΣΚΟ) και τη διατύπωση πρότασης προς τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, για τις αποφάσεις ορισμού εκπροσώπων για τα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα,
 • την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με ομόλογους φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τον συντονισμό, την εισήγηση, την προετοιμασία, την παρακολούθηση και υλοποίηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας ή των διμερών συμφωνιών, σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
 • την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των διακρατικών μορφωτικών συμφωνιών σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
 • την προβολή της εθνικής πολιτικής σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης στο εξωτερικό,
 • την προώθηση των περιφερειακών και πολυμερών συνεργασιών και τη διαμόρφωση διακρατικών συνεργασιών σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
 • τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και από τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τη διάχυση της σχετικής πληροφόρησης στις αρμόδιες υπηρεσίες,
 • την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα προγράμματα που διαμορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 • την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων στην Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων συνεργασίας, σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
 • τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών εθνικών εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, τα οποία προκύπτουν από τη συμμετοχή της Χώρας μας στην Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς,
 • τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων έγκρισης μετακίνησης για συμμετοχή εκπροσώπων σε όργανα, συναντήσεις και επιτροπές στο εξωτερικό, για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
 • την υλοποίηση ή την εισήγηση ανάθεσης υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση,
 • την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, την υποβολή προτάσεων απόψεων αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αρμοδιότητας Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
 • την εισήγηση για συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για την εποπτεία της εθνικής εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση, για τα οποία η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. αποτελεί την εποπτεύουσα Εθνική Αρχή και
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.