Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά βίου μάθησης και Νεολαίας, συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο ιδίως της προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις μεταβολές της αγοράς εργασίας και μεριμνά για τη διατύπωση προτάσεων σχετικών με τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,

β) μεριμνά για τη συστηματική αναπροσαρμογή των επαγγελματικών τομέων και των ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ., το Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας, τα ΕΠΑ.Λ., τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και τις Ε.Σ.Κ. και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) προβαίνει στην εκτίμηση και σε εισήγηση για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας του άρθρου 85 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) αξιολογεί τις τεκμηριωμένες προτάσεις που κατατίθενται από τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. και άλλους φορείς αρμοδίως για τη δημιουργία και ένταξη νέων τομέων και ειδικοτήτων, ειδικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ι.Ε.Κ., του Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας, των ΕΠΑ.Λ., των Ε.Σ.Κ και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και στις δομές της διά βίου μάθησης και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε) παρακολουθεί τις ειδικότητες που λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. με βάση τη χωροταξική απόσταση μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες παρέχονται, τον κτιριακό και εργαστηριακό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό προσωπικό/προσωπικό κατάρτισης και το δυναμικό μαθητών/καταρτιζομένων/μαθητευομένων και, εφόσον εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις των ειδικοτήτων αυτών, εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την κατάργηση ή την αναστολή λειτουργίας τους ή, εφόσον εντοπίζει άλλες αδυναμίες, εισηγείται τρόπους για την αντιμετώπισή τους,

στ) παρακολουθεί την εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού υποδομών, εξοπλισμών, υπηρεσιών, εκπαιδευτικού υλικού και διαδικασιών και την παροχή εύλογων προσαρμογών σε όλα τα επίπεδα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον εντοπίζει αδυναμίες και ελλείψεις, τρόπους για την αντιμετώπισή τους,

ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κριτήρια για την επαναχωροθέτηση των εκπαιδευτικών μονάδων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που αντιστοιχούν στα επίπεδα τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5), ύστερα από αξιολόγησή τους σε βάθος τριετίας,

η) μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των εισροών και εκροών της παρεχόμενης μη τυπικής και άτυπης μάθησης και για την ανάπτυξη μιας ενιαίας αντίληψης για τα θέματα πιστοποίησης των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της Χώρας,

θ) ασκεί λοιπές αρμοδιότητες που του ανατίθενται, στο πλαίσιο της αποστολής του.