Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων: α) της Σύστασης του 2017 για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ / EQF) και β) της Απόφασης του 2018 για το Europass»

 

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων απέστειλε στα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την Μάθηση Ενηλίκων - Working Group on Adult Learning – Opening Up Opportunities for All [η οποία λειτουργεί στον πρώτο κύκλο (2021-2025) του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης] ενημέρωση για τη δημοσίευση των τελευταίων αξιολογήσεων αναφορικά με:

- τη Σύσταση 2017/C 189/03 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2017, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ / EQF),

- την Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, σχετικά με το κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα προσόντα (Europass).

Και οι δύο πρωτοβουλίες συμβάλλουν σημαντικά στην κινητικότητα αυτών που μαθαίνουν / learners και των εργαζομένων και υποστηρίζουν την ορατότητα και τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων στην Ευρώπη. Οι αξιολογήσεις εξετάζουν τα επιτεύγματα των πρωτοβουλιών και τις πιθανές μελλοντικές βελτιώσεις, συμβάλλοντας στην ευρύτερη συζήτηση για τις δεξιότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων.

  • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ / EQF)

- Το EΠΠ (EQF) έχει εφαρμοστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας των προσόντων, ιδίως από τον επίσημο τομέα. Πρόοδος, αν και πιο περιορισμένη, παρατηρείται σε σχέση με τα προσόντα εκτός τυπικού τομέα.

- Το EΠΠ (EQF) συμβάλλει στις εθνικές συζητήσεις για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με έμφαση στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων (ΕΠΠ / EQF) και θεωρείται ως διεθνές σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη περιφερειακών και εθνικών πλαισίων προσόντων σε τρίτες χώρες.

- Το EΠΠ (EQF) χρησιμεύει ως ραχοκοκαλιά των εθνικών και ενωσιακών πολιτικών και εργαλείων για τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων.

Με το βλέμμα στο μέλλον, θα πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες δομές και διαδικασίες του ΕΠΠ (EQF) και να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης στα NQF των προσόντων εκτός επίσημου τομέα, να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι συνέργειες με άλλα εργαλεία και μέσα διαφάνειας και να έρθει το ΕΠΠ (EQF) πιο κοντά στους εργαζόμενους, τους εργοδότες και σε αυτούς που μαθαίνουν/learners.

Μάθετε περισσότερα μέσω του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής Commission Staff Working Document, της περίληψης Executive Summary, και της εξωτερικής υποστηρικτικής μελέτης external supporting study.

  • Europass:

- Το Europass θεωρείται ως ένα πολύτιμο one-stop-shop που συγκεντρώνει τις δεξιότητες, τα προσόντα και τα εργαλεία κινητικότητας στην αγορά εργασίας. Είναι πιο δημοφιλές στους νέους χρήστες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους.

- Οι δυνατότητες του Europass μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω με την παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προσόντα και τις ευκαιρίες μάθησης, καθώς και πληροφοριών στους τομείς του επαγγελματικού προσανατολισμού, των ευκαιριών επικύρωσης και της αναγνώρισης των προσόντων με ισχυρότερους δεσμούς με τις εθνικές υπηρεσίες.

- Το Europass έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη διευκόλυνση της κινητικότητας για εργασία και σπουδές στην ΕΕ, ως λύση για την παρουσίαση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε τυποποιημένη μορφή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Europass προσφέρει εργαλεία, υπηρεσίες και πληροφορίες ιδιαίτερα σχετικές με όσους αναζητούν ευκαιρίες εργασίας και μάθησης πέρα από τα σύνορα.

- Ισχυρότερες συνδέσεις μεταξύ του Europass και του EURES (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας των Υπηρεσιών Απασχόλησης) θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον αντίκτυπο και για τις δύο πλατφόρμες. Επιπλέον, οι συνέργειες με άλλες πλατφόρμες της ΕΕ θεωρούνται επωφελείς.

- Τα Ευρωπαϊκά Ψηφιακά Διαπιστευτήρια για τη Μάθηση θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και την υποστήριξη των κρατών-μελών στον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαπιστευτηρίων.

- Περαιτέρω εξελίξεις στην ανάλυση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την παροχή πιο εξατομικευμένων υπηρεσιών στους χρήστες του Europass και να απελευθερώσουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού.

Μάθετε περισσότερα μέσω της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στον σύνδεσμο Report from the Commission to the European Parliament and the Council, του συνοδευτικού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών  Staff working document και της εξωτερικής υποστηρικτικής μελέτης external supporting study.