«Δημόσια Διαβούλευση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης»

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων απέστειλε στα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την Μάθηση Ενηλίκων - Working Group on Adult Learning – Opening Up Opportunities for All [η οποία λειτουργεί στον πρώτο κύκλο (2021-2025) του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης] ενημέρωση για τη πραγματοποίησης μιας Δημόσιας Διαβούλευσης για το Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη δημιουργία και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μια σειρά διαβουλεύσεων για τη συλλογή ανατροφοδότησης από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου 2024 και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: EUSurvey - Survey (europa.eu).