ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Learn new skills and develop your career. Decorator hold school blackboard and paint roller. Painter training school. Vocational and technical school. Welcome to school of painting, copy space.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ορίζεται ως «η εκπαίδευση και κατάρτιση που αποσκοπεί στον εφοδιασμό των νέων και των ενηλίκων με τη γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή γενικότερα στην αγορά εργασίας». Η εν λόγω κατάρτιση μπορεί να παρέχεται σε επίσημο και ανεπίσημο πλαίσιο, και σε όλα τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ). Η ΕΕΚ είναι ο τομέας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που είναι πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Αυτή η εξατομικευμένη μορφή εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι πολύ σημαντική και αποτελεσματική, καθώς προσφέρει δεξιότητες που προετοιμάζουν τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες επαγγελματικές σταδιοδρομίες και επαγγέλματα, ενώ παράλληλα παρέχει πολύτιμες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε οικονομικές ανάγκες.