Στρατηγική Ευρώπη 2020

Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»)

Η «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ET 2020) είναι ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και βασίζεται στον προκάτοχό του, το πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» (ET 2010). Παρέχει κοινό στρατηγικό στόχο για τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου αρχών για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς επίσης και κοινές μεθόδους εργασίας με τομείς προτεραιότητας για κάθε περιοδικό κύκλο εργασιών.

Τα συμπεράσματα αυτά θα δημιουργήσουν ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέχρι το 2020. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται στα επιτεύγματα του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (ET 2010) με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν δημιουργώντας μια Ευρώπη βασισμένη στη γνώση και κάνοντας την Δια Βίου Μάθησης μια πραγματικότητα για όλους.

Ο κύριος στόχος του πλαισίου είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τους συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να παρέχουν καλύτερα μέσα για όλους τους πολίτες ώστε να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους, και να εξασφαλίσουν οικονομική ευημερία και βιώσιμη απασχολησιμότητα. Το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλο το φάσμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την προοπτική της Διά Βίου Μάθησης, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα και πλαίσια (Συμπεριλαμβανομένης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης).

Τα συμπεράσματα εκθέτουν τέσσερις στρατηγικούς στόχους για το πλαίσιο:

  1. Να γίνει πραγματικότητα η διά βίου μάθηση και κινητικότητα. Απαιτείται πρόοδος στην εφαρμογή των στρατηγικών Διά Βίου Μάθησης, την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων προσόντων που συνδέονται με το ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και πιο ευέλικτων μεθόδων μάθησης. Η κινητικότητα θα πρέπει να επεκταθεί και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας για την Κινητικότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί
  2. Να αναβαθμιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ικανοί να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα πρέπει να γίνουν πιο ελκυστικά και αποτελεσματικά.
  3. Να προωθηθεί η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να εμπλέξει όλους τους πολίτες να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την προώθηση της απασχολησιμότητας και της περαιτέρω μάθησής τους, της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά και το διαπολιτισμικό διάλογο. Εκπαιδευτικά μειονεκτήματα πρέπει να επιλυθούν μέσω της υψηλής ποιότητας ενσωμάτωσης και προσχολικής εκπαίδευσης. 
  4. Να εξασφαλιστεί η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  Θα πρέπει να προωθηθεί η απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων από όλους τους πολίτες και η λειτουργία του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία). Θα πρέπει να προωθηθούν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και ευρύτερων κοινοτήτων μάθησης με την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Για να μετρηθεί η πρόοδος που έχει γίνει σχετικά με αυτούς τους στόχους, συνοδεύονται από δείκτες και ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς.

Ένα σύνολο αρχών παρέχονται επίσης που θα πρέπει να τηρούνται κατά τις εργασίες για τους προαναφερόμενους στόχους. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης από την προοπτική της διά βίου μάθησης, σύμφωνα με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού (ΑΜΣ) χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά και αναπτύσσονται συνέργιες ανάμεσα στους διάφορους τομείς που εμπλέκονται.

Η Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα πρέπει να είναι διατομεακή, καθώς και διαφανής, αφού περιλαμβάνει τη συναφή πολιτική και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα αποτελέσματα από τη συνεργασία θα πρέπει να διαδοθούν και να επανεξεταστούν τακτικά. Επίσης, θα πρέπει να στοχευθεί μεγαλύτερη συμβατότητα με τις δύο διαδικασίες της Κοπεγχάγης και της Μπολόνια καθώς επίσης και η ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς.

Με στόχο την ευέλικτη εργασία, και τις αποτελεσματικές μεθόδους για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πλαίσιο παρέχει μια σειρά κύκλων εργασιών μέχρι το 2020 (ο πρώτος καλύπτει την περίοδο 2009-2011). Ορισμένοι τομείς προτεραιότητας για κάθε κύκλο υιοθετήθηκαν από κάθε κύκλο στη βάση των προαναφερόμενων στρατηγικών στόχων. Η συνεργασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της αμοιβαίας πρωτοβουλίας μάθησης για την οποία έχουν δοθεί σαφείς εντολές, χρονοδιαγράμματα και προγραμματισμένα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας θα πρέπει να διαδίδονται ευρέως ανάμεσα στους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή και ο αντίκτυπος. Μια κοινή έκθεση προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα πρέπει να καταρτιστεί στο τέλος κάθε κύκλου, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία των τομέων προτεραιότητας για τον επόμενο κύκλο. Μαζί με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα παρακολουθεί τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εργαστούν από κοινού χρησιμοποιώντας την ΑΜΣ, με σκοπό την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με βάση τον παραπάνω στρατηγικό στόχο, τις αρχές και τις μεθόδους εργασίας. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν θεσπίσει εθνικά μέτρα για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, καθώς και να συμβάλουν στην επίτευξη των ευρωπαϊκών κριτηρίων αναφοράς.

Η Επιτροπή καλείται να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, να αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά το στόχο και τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και να συνεχίζει να εργάζεται πάνω στα κριτήρια αναφοράς για την κινητικότητα, την απασχολησιμότητα και την εκμάθηση γλωσσών. Επιπλέον, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να εξετάσει πώς το συνεκτικό πλαίσιο δεικτών και σημείων αναφοράς με βάση το πρόγραμμα εργασίας για το 2010 θα μπορούσε να είναι εναρμονισμένο με το 2020.