Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - CEDEFOP

Το Cedefop είναι το κέντρο αναφοράς για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχει ως στόχο να παρέχει στα άτομα τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται σε όλη την επαγγελματική ζωή τους. Με την εμπειρία του στον τομέα της έρευνας και της ανάλυσης της πολιτικής, το Cedefop παρέχει στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους που εργάζονται μαζί σε αυτόν τον τομέα. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι αποκτούν τις σωστές δεξιότητες, μετακινούνται εύκολα μεταξύ θέσεων εργασίας, τομείς και χώρες, και οι δεξιότητές που έχουν αποκτήσει αναγνωρίζονται και εκτιμούνται.

Μεταξύ άλλων προγραμμάτων, το Cedefop κάνει εκθέσεις για τις πολιτικές εξελίξεις σε κράτη μέλη της ΕΕ, κάνει μεσοπρόθεσμες προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στην Ευρώπη στο σύνολό της, αναλύει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων, μελετά τα οφέλη των εργαλείων, όπως το Europass και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.

Επιπλέον, το Cedefop συντονίζει το πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση ειδικών και φορέων λήψης αποφάσεων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cedefop.europa.eu.