ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕA ΕΝΤΥΠA ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ι.Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

summer, internet, education, technlogy and campus concept - group of students or teenagers with laptop, notebooks, files and folders

Παραθέτουμε τα απαραίτητα Έντυπα:

  i. Αίτηση για τη χορήγηση  έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ./Κολλεγίου, ή τροποποίησης ή μεταβίβασης για φυσικό πρόσωπο.

  ii. Αίτηση για τη χορήγηση  έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ./Κολλεγίου, ή τροποποίησης ή μεταβίβασης για νομικό πρόσωπο.