Γενικός Γραμματέας

Γενικόα Γραμματέας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ        

 • στην ίδρυση και τη διοίκηση Οργανισμών σε ευρείς τομείς Δημόσιας Διοίκησης
 • στον τομέα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων
 • στον σχεδιασμό και την εφαρμογή Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση.
 • στην ανάπτυξη πολιτικής Απασχόλησης και Προγραμμάτων Επαγγελματικής Αποκατάστασης
 • στην Έρευνα, την Κατάρτιση και την Εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια, Μετα-δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια)
 • στον συντονισμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • στη σύνδεση Εκπαίδευσης - Αγοράς Εργασίας – Απασχόλησης
 • στη μεταρρύθμιση συστημάτων δημόσιας διοίκησης

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1989)
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στο InstituteofEducation του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στον σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής και στη διοίκηση της εκπαίδευσης (CurriculumPlanning, Administration in Secondary Schools and Further Education Institutions) (1985)
 • Πτυχιούχος Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (1972)

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ιούλιος 2019 – έως και σήμερα)
 • Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών (Απρίλιος 2004 – Νοέμβριος 2009)
 • Πρώτος Πρόεδρος  του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)
 • Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (1989-1991)
 • Πρόεδρος και μέλος του Συμβουλίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΟΜΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • Ίδρυση των πρώτων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (1992-1993)
 • Εισηγητής του Νόμου 2009/1992 περί καθιέρωσης του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Ίδρυση 11 Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
 • Δημιουργία της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (έναρξη λειτουργίας το 2006)
 • Σύναψη συνεργασιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με κοινωνικούς εταίρους: 2004 Προγραμματική Συμφωνία με την ΑΔΕΔΥ που συνοδεύεται από Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο για τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών δράσεων. Ίδρυση, λειτουργία και χρηματοδότηση δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών επιπέδου Master σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2005) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2007).
 • Ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων συνεργασίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που οδήγησαν στην υπογραφή 9 μνημονίων συνεργασίας από το 2004 (ΚΑΔΔ Κύπρος, EIPA Μάαστριχτ, IPAEI Βουλγαρία, CNSA Κίνα, ΕΝΑ Γαλλία, HAUS Φινλανδία, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Δημοκρατία της Τσεχίας, SSPA Ιταλία, ΙΝΑ Πορτογαλία). Καθιέρωση ιδιαίτερης συνεργασίας με National School of Government του Ηνωμένου Βασιλείου και BAKOV της Γερμανίας
 • Ανάπτυξη και καθιέρωση ολοκληρωμένου συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης (ν. 3613/07) των δημοσίων υπαλλήλων
 • Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου (RISPA) με έδρα τη Θεσσαλονίκη από τον Ιανουάριου του 2008. Ιδρυτικά μέλη του Κέντρου είναι 9 δημόσιοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί καθώς και κοινωνικοί εταίροι από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την πρώην ΓΔΜ και στη συνέχεια αντίστοιχοι φορείς από τηΜάλτα και την Αλβανία

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 • Εθνικός Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Γενικών Διευθυντών Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ε.Ε.
 • Εθνικός Εκπρόσωπος στη Συμβουλευτική Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ε.Ε.
 • ΕθνικόςΣυντονιστήςτουΔικτύου CODIESSEE (Cooperation in Research and Development for Educational Innovation in South and South-East Europe) της UNESCO
 • Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) σε θέματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών για την Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Εθνικός  Συντονιστής  τουΔικτύου CORDEE (Cooperation for the Renewal and Development of Education in Europe) της UNESCO 
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπουργείου Γεωργίας (1999-2000)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)», αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας (1990)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  -Ειδικός Εμπειρογνώμων – Αξιολογητής προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ε.Ε.
  -Ειδικός Εμπειρογνώμων της Ε.Ε. για τη μεταρρύθμιση συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρισης πρώην ανατολικών χωρών.
 • Συγγραφικό έργο – Δημοσιεύσεις:
  - Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται βιβλία όπως:
  «Πολιτική Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων»
  «Διαχείριση Φυσικών Πόρων»
  «Τεχνολογία και Ανάπτυξη»
  «Τεχνολογία (πειραματισμός και έρευνα)»
  «Τεχνολογία Α΄ τάξης Γυμνασίου»
  «Τεχνολογία Β΄ τάξης Γυμνασίου»
  - Συντονιστής συγγραφικών ομάδων εκπαιδευτικών βιβλίων
  - Επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.
  - Σειρά άρθρων και εισηγήσεων για πολιτικά – τεχνοκρατικά θέματα
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία:
  -Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου(1991-2010)
  Μέλος:
  - της Ολομέλειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  - του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.)
  - του Τμήματος Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
  - του Τομέα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)
 • Κύρια αντικείμενα :
  - Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
  - Σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών
  - Σχεδίαση εφαρμογών Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
  - Προτάσεις για την Εκπαιδευτική Πολιτική
  - Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Καθηγητής (1977-1991)
  - Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών (νυν Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών - ΕΚΘΕ), Επιστημονικός Συνεργάτης (1976-1977)
  - Επιστημονικός Προϊστάμενος Παραγωγής Βιομηχανίας Γάλακτος ΔΕΛΤΑ (1975-1976)