ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και είναι αρμόδιο για:

  • την εξέταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
  • την εξέταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κρατών-μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, σύμφωνα με το π.δ. 38/2010,
  • την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, όπως προβλέπεται από το π.δ. 51/2017 (Α΄ 82) που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2013/55/ΕΕ (EE L 354, σελ. 132) της 20ής Νοεμβρίου 2013,
  • την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων,
  • τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων σχετικά με θέματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων,
  • τη σύνταξη εκθέσεων και την καταχώρηση αναλυτικών πληροφοριών για θέματα που προκύπτουν από τις νομικές δεσμεύσεις της χώρας μας στην Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων,
  • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος