Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνιστάται Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία υποστηρίζει επιστημονικά τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθώς και το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. Η αποστολή της συνίσταται στην επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση στα θέματα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των προγραμμάτων της διά βίου μάθησης.

Η Κ.Ε.Ε. εισηγείται, προτείνει ή γνωμοδοτεί στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, ύστερα από ερώτημά τους, ιδίως για τα ακόλουθα θέματα:Περιεχόμενο

α) την επιστημονική τεκμηρίωση των εισηγήσεων ή προτάσεων του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,

β) τις εξελίξεις των εκπαιδευτικών διαδρομών και των εκπαιδευτικών μεθόδων των Ι.Ε.Κ., του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας, των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των Ε.Σ.Κ., συμπεριλαμβανομένων των τομέων και ειδικοτήτων της Ε.Ε.Κ.,

γ) τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων και την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων,

δ) την εισήγηση για εκπόνηση ερευνών και μελετών για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά βίου μάθησης και σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας,

ε) τη διενέργεια της αξιολόγησης για τον χαρακτηρισμό των ΕΠΑ.Λ. που ήδη λειτουργούν σε Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 και τη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,

στ) τα κριτήρια για την επιλογή των διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. και για την ανανέωση της θητείας τους,

ζ) τα κριτήρια για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών για τοποθέτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.,

η) τα θέματα του Εκπαιδευτικού Οδηγού του άρθρου 19,

θ) τη διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης των Π.ΕΠΑ.Λ., Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ.

 

Συγκρότηση

Για να δείτε την πιο πρόσφατη Υπουργική Απόφαση συγκρότησης της Κ.Ε.Ε. πατήστε εδώ.

Δράση-Πεπραγμένα

Από τη συγκρότησή της μέχρι σήμερα, η Κ.Ε.Ε. πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό συνεδριάσεων κατά τις οποίες συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα, τα οποία εν συνεχεία οδήγησαν σε εισηγήσεις προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. όπως:

 • Καθορισμός θεμάτων Εκπαιδευτικού Οδηγού των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.
 • Καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. και για την ανανέωση της θητείας τους.
 • Καθορισμός κριτηρίων για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών για τοποθέτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.
 • Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Επιμόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ.
 • Προγράμματα Σπουδών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων,
 • Αξιολόγηση για τον χαρακτηρισμό των ΕΠΑ.Λ. που ήδη λειτουργούν σε Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 και τη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. Αξιολόγηση των Π.ΕΠΑ.Λ.
 • Ρυθμίσεις Εκπαιδευτικού Οδηγού Π.ΕΠΑ.Λ – Τροποποίηση άρθρου-«Εγγραφή -Ανανέωση εγγραφής – Μετεγγραφή στα Π.ΕΠΑ.Λ.» (συμπλήρωση του άρθρου 2) της υπό στοιχεία 58084/Κ3/25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού Οδηγού των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 2180))
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών Μαθημάτων της Β΄τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ.
 • Ίδρυση Πειραματικών Τμημάτων Ειδικοτήτων σε δημόσια Ι.Ε.Κ.
 • Μετατροπή Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ. ή σε Θεματικά Ι.Ε.Κ., κ.ά.
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας των Ε.ΠΑΛ., στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» με MIS 5027220».