ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης είναι η οργάνωση και εφαρμογή του συστήματος της εκπαίδευσης ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), καθώς και του χειρισμού συναφών θεμάτων που άπτονται ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και ειδικών θεμάτων ελληνομάθειας.

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Το Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που  είναι αρμόδιο για:

 • την οργάνωση, τη σύνταξη και την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας και την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου στα Σ.Δ.Ε. και στα δημόσια Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),
 • την εφαρμογή των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και την εποπτεία εφαρμογής του Οδηγού Σχεδιασμού Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης των δήμων,
 • την υποστήριξη των δήμων για την αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων και μέσων προώθησης διά βίου μάθησης,
 • την προσαρμογή των οργανωτικών δομών των δήμων στην άσκηση αρμοδιοτήτων διά βίου μάθησης με τη δημιουργία Κ.Δ.Β.Μ.,
 • τις προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους για την ανάθεση της λειτουργίας και της διαχείρισης των τοπικών δομών και των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
 • την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Σ.Δ.Ε. και στα δημόσια Κ.Δ.Β.Μ.,
 • τη διαχείριση Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, που αφορούν στον πληθυσμό της Χώρας, καθώς και στη διαχείριση δράσεων που στοχεύουν στη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
 • την εποπτεία της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα στον έλεγχο της λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. και των δημόσιων Κ.Δ.Β.Μ.,
 • στην εκπαίδευση των μελών εθελοντικών οργανώσεων στο πλαίσιο κοινωφελών σκοπών και
 • στον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος

β) Το Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης, που είναι αρμόδιο για:

 • τη ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην ίδρυση ή κατάργηση Σ.Δ.Ε.,
 • τη στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Δημοσίων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και την υπηρεσιακή κατάσταση πάσης φύσεως προσωπικού των ως άνω μονάδων,
 • τη ρύθμιση κάθε θέματος, που αφορά στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτών/τριών και στελεχών των δομών διά βίου μάθησης,
 • τη χορήγηση κάθε είδους αδειών σε Διευθυντές/ντριες Σ.Δ.Ε. και σε Διευθυντές/ντριες σε Καταστήματα Κράτησης,
 • την έκδοση αποφάσεων κριτηρίων μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ντριών Σ.Δ.Ε., εκπαιδευτών/τριών και εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Συμβούλων Σταδιοδρομίας Σ.Δ.Ε. και Ψυχολόγων Σ.Δ.Ε., Διευθυντών/ντριών σε Καταστήματα Κράτησης, εκπαιδευτών/τριών προγραμμάτων ελληνομάθειας, καθώς και αξιολογητών/τριών των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας,
 • την έκδοση αποφάσεων έγκρισης μετακινήσεων ωφελουμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα Σ.Δ.Ε., και
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

γ) Το Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, που είναι αρμόδιο για:

 • Την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα Καταστήματα Κράτησης, όπως αυτή εξειδικεύεται στο πλαίσιο της συνεργασίας: α) της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου στο οποίο υπάγονται, β) του/της Διευθυντή/ντριας κάθε Καταστήματος Κράτησης όπου λειτουργούν δομές εκπαίδευσης.
 • Τα θέματα σπουδών και οργάνωσης της εκπαίδευσης των κρατουμένων για όλες τις βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης, όπως τα θέματα που σχετίζονται με την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και αντίστοιχου τίτλου ή πιστοποιητικού παρακολούθησης της επαγγελματικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και της άτυπης μάθησης και ιδίως για την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία:

α) των προπαρασκευαστικών τάξεων ενηλίκων με στόχο την απόκτηση απολυτηρίου του δημοτικού σχολείου σε Καταστήματα Κράτησης ενηλίκων, β) των προγραμμάτων σπουδών των Σ.Δ.Ε., Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης,

γ) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, δημιουργικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, που διοργανώνονται σε δομές εκπαίδευσης των Καταστημάτων Κράτησης,

δ) των μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού και ελληνομάθειας για αλλοδαπούς και της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας.

 • Την οργάνωση και λειτουργία δανειστικών βιβλιοθηκών στις δομές εκπαίδευσης των Καταστημάτων Κράτησης και τη σύνδεσή τους με τις υφιστάμενες δανειστικές βιβλιοθήκες των Καταστημάτων Κράτησης.
 • Τον συντονισμό και τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη φοίτηση των κρατουμένων σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Το περιεχόμενο και τις μεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών/τριών σε ζητήματα, που αφορούν:

α) στις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης,

β) στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αναγκών των κρατουμένων,

γ) στην υιοθέτηση των κατάλληλων και εξατομικευμένων διδακτικών μεθόδων και

δ) στα μαθησιακά και άλλου είδους προβλήματα.

 • Τη συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης στα θέματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των κρατουμένων.
 • Τη συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τους αντίστοιχους οργανισμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Την εισήγηση εκπόνησης μελετών για τη διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τη μεθοδολογία και τις καλές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία.
 • Τη μέριμνα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των κρατουμένων,

α) τη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός Καταστημάτων Κράτησης και τη διασφάλιση της συνέχισης των σπουδών μετά την αποφυλάκιση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και

β) τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών τρίτων χωρών και μεταναστών, ιδίως σε θέματα της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε συνεργασία, με άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, με συναρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς,

γ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων που διδάσκουν στα τμήματα ελληνομάθειας,

δ) την οργάνωση και υλοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών, με σκοπό την υπαγωγή τους στο καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος», βάσει της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4251/2014 (Α' 80),

ε) την οργάνωση και υλοποίηση εξετάσεων ελληνομάθειας, επιπέδου Α2 και άνω, για πολίτες τρίτων χωρών με σκοπό την επάρκεια της ελληνικής γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς,

στ) τη σύνταξη εισηγήσεων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πολίτες τρίτων χωρών και μετανάστες, καθώς και τον σχεδιασμό και την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς και

ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.