ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης είναι η γενική εποπτεία των φορέων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην οποία περιλαμβάνονται η αδειοδότηση και ο έλεγχος των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ., των Κολλεγίων και των ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.

Η Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Το Τμήμα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας δημόσιων Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  που είναι αρμόδιο για:

 • την εποπτεία των φορέων υλοποίησης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που υπάγονται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., όπως η Δημόσια Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για τις δράσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
 • την εποπτεία των φορέων που έχουν ως αρμοδιότητα την αναγνώριση προσόντων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και διά βίου μάθησης και ειδικότερα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
 • τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και τα Υπουργεία σε θέματα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των τίτλων και προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

β) Το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,  που είναι αρμόδιο για:

 • την εξέταση αιτήσεων και την έκδοση αποφάσεων που αφορούν στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίων, ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.,
 • την τροποποίηση, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση αδειών των αδειοδοτημένων Κολλεγίων, ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.,
 • την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου των Κολλεγίων των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη,
 • τον καθορισμό των δικαιολογητικών: α) για τη χορήγηση, τροποποίηση και την ανανέωση άδειας Κολλεγίου, ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., ιδιωτικής Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικού Κ.Δ.Β.Μ., β) για τη μεταβίβαση άδειας Κολλεγίου, ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., ιδιωτικής Ε.Σ.Κ., και ιδιωτικού Κ.Δ.Β.Μ.,
 • τη διαμόρφωση, την τήρηση και τη διαχείριση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Μητρώου των Κολλεγίων, ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ. που έχουν αδειοδοτηθεί, καθώς και Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων,
 • την έκδοση αποφάσεων προσάρτησης προγραμμάτων σπουδών στην άδεια Κολλεγίου, την τροποποίηση αυτών και τον έλεγχο χρονικής διάρκειας ισχύος των υπαρχουσών συμβάσεων,
 • τη διαμόρφωση και τήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των συμβάσεων των Κολλεγίων με τα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,
 • την ένταξη των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. στην άδειά τους και
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

γ) Το Τμήμα Γ΄ Εποπτείας της λειτουργίας ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, που είναι αρμόδιο για:

 • την εποπτεία της λειτουργίας των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και των ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.,
 • τη διαμόρφωση και τήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και των ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.,
 • την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων ελέγχων στους ιδιωτικούς φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
 • τη σύνταξη σχεδίων πράξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στην παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, καθώς και των Κανονισμών Λειτουργίας για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας, οργάνωσης και διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν,
 • την εξέταση αιτήσεων για την ένταξη στο Μητρώο Διδασκόντων Κολλεγίων, την έκδοση των βεβαιώσεων ένταξης στο μητρώο, την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη,
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.